تبلیغات
. - آزمون کمربند رنگی های کیوکوشین ماتسوشیما و اهداء جوایز و حکم